ประวัติ พระครูเกษมธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๔

   

เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๔ พระครูเกษมธรรมาภินันท์

รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๑๕ แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๑๖ ถึง พ.ศ.๒๕๕๘

 

 

พระครูเกษมธรรมาภินันท์ (อาจารย์เผื่อน เขมานนฺโท)

มีนามเดิมว่า เผื่อน สังข์คุ้ม ท่านมีสูติกาลเมื่อ วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๒ ปีมะเส็ง

โยมบิดาชื่อว่านาย ผิว สังข์คุ้ม โยมมารดาชื่อว่านาง แป้น สังข์คุ้ม

ท่านมีพี่น้องรวม ๖ คน

       ๑.  นายเผือด สังข์คุ้ม

       ๒.  นายผล สังข์คุ้ม

       ๓.  นายผัน สังข์คุ้ม

       ๔.  นายผิน สังข์คุ้ม

       ๕.  พระอาจารย์เผื่อน สังข์คุ้ม

       ๖.  นายสมโภชน์ สังข์คุ้ม

 

       พระครูเกษมธรรมาภินันท์ (อาจารย์เผื่อน สังข์คุ้ม) บรรพชาเมื่อ อายุ ๑๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๘๔) โดยหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร บวชให้เป็นสามเณรอยู่ ๖ ปี ได้เล่าเรียนนักธรรมตรี-โท-เอก จนจบทุกชั้นในขณะที่ยังเป็นสามเณรได้นักธรรมตรี พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้นักธรรมโท พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้นักธรรมเอก พ.ศ. ๒๔๘๘ เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยมีพระเทพญานมุนี (ผวน ภัทธโร) วัดจอมทอง (วัดราชโอรสาราม) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์คือ พระครูสาธรธรรมกิจ (บุญยัง ติณโอโค) และพระอนุสาวนาจารย์คือ พระครูชุบ โอภาโส

 

รูปเก่า พระครูเกษมธรรมาภินันท์

 

       พระครูเกษมธรรมาภินันท์ เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีจริยวัตรงดงาม มีเมตตา ท่านเป็นอาจารย์สอนปฏิบัติธรรม ในการปกครองและพัฒนาวัดท่านก็ได้ดำเนินตามแนวทางของมหาเถรสมาคม ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทย โดยทำการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงาม หมั่นอบรมพระภิกษุสามเณรให้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยอันดีงาม มีเมตตาโอบอ้อมอารีต่อพุทธศานิกชนทั่วไปเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

     ประวัติของท่านมีดังนี้

 

๑. ชื่อ พระครูเกษมธรรมาภินันท์ ฉายาว่า เขมานนฺโท นามสกุล สังข์คุ้ม อายุ ๘๕ ปี พรรษา ๖๕ น.ธ.เอก วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงท่าข้าม เจ้าอาวาสวัดกำแพง

 

๒. สถานะเดิม ชื่อ เผื่อน นามสกุล สังข์คุ้ม เกิด ๒  ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ บิดา นายผิว สังข์คุ้ม มารดา นางแป้น สังข์คุ้ม บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๖ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

๓. บรรพชา วัน ๑  ๖ ค่ำ ปีมะเส็ง วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการไปล่ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

๔. อุปสมบท วัน ๑  ๘ ค่ำปีฉลู วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พระอุปัชฌาย์ พระญาณรังสี วัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใบสุทธิที่ ๕๖๘/๒๔๙๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

 

รูปเก่า พระครูเกษมธรรมาภินันท์

 

๕. วิทยฐานะ

๑. พ.ศ. ๒๔๘๔ สำเร็จชั้นประถมปีที่ ๔ โรงเรียนวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.

๒. พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม.

๓. มีความชำนาญพิเศษ งานก่อสร้าง

 

๖. งานปกครอง

๑. พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

๒. พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

๓. พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

๔. พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

๕. พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระอุปัชฌาย์ สามัญ

๖. พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นเจ้าคณะแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

๗. พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำสนามสอบโรงเรียนวัดกำแพง

๘. พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 

๗. สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นพระครูสมุห์ ฐานานุกรม พระราชโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นพระครูปลัด ฐานานุกรม พระราชโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสราษฎ์ ชั้นโท ในราชทินนาม พระครูเกษมธรรมาภินันท์

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวงชั้นโท ในราชทินนามเดิม พระครูเกษมธรรมาภินันท์

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พระครูเกษมธรรมาภินันท์

 

 

รูปเก่า พระอาจารย์ชุบ และ พระครูเกษมธรรมาภินันท์

 

งานด้านการศึกษา

       - เป็นครูสอนปริยัติธรรมในสำนักศาสนศึกษา วัดกำแพง เป็นประจำทุกปีตลอดมา

       - เป็นกรรมการคุมห้องสอบธรรมสนามหลวง ในสำนักเรียนวัดราชโอรสาราม และที่สำนักเรียนวัดเลา           

       - ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้ทุนการศึกษาร่วมกับเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รวม ๓ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท ต่อปี

       - พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้ตั้งทุนประถมศึกษา ฝากไว้ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางบอน บัญชีเลขที่ 055-3-01700 และได้แจกทุนตลอดมา (โดยนำเงินส่วนตัวแจกไปก่อน)

 

 

 

การก่อสร้างถาวรวัตถุ

       - พ.ศ. ๒๕๒๗ สร้างหอกลอง แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท)    

       - พ.ศ. ๒๕๒๘ สร้างศาลาท่าน้ำหน้าวัด เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท)    

       - พ.ศ. ๒๕๓๑ สร้างหอสวดมนต์และหอฉันสองชั้น (ชั้นล่างเป็นหอฉัน ชั้นบนเป็นหอสวดมนต์)  กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๙ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๖,๔๗๙ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๓ สร้างซุ้มประตูเข้าวัดด้านทิศตะวันตก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๔ สร้างกุฏิเจ้าอาวาส แบบคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๑๕๙ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๕ สร้างศาลาเอนกประสงค์แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๙๓๘ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าร้อยสามสิบแปดบาท)      

       - พ.ศ. ๒๕๓๕ สร้างมณฑปของอดีตเจ้าอาวาส แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาท)                              

       - พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างซุ้มประตู้เข้าวัด ด้านทิศเหนือ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตรยาว ๑๐ เมตร เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างฌาปนสถานแบบทรงไทย เตาน้ำมัน ๑ เตา เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๘ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ชั้นเดียว แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างหอพระไตรปิฏก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๓ เมตร เป็นเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองแสนบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๙ สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียว ๒ หลัง กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๓ เมตร เท่ากันทั้ง ๒ หลัง เป็นเงิน ๘,๔๐๐,๐๐๐บาท (แปดล้านสี่แสนบาท)

 

การบูรณปฏิสังขรณ์

       - พ.ศ. ๒๕๒๖ บูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์เก่าแก่ของวัด เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๒๘ บูรณปฏิสังขรณ์พระปรางค์เก่าแก่ของวัด เป็นจำนวนเงิน ๑๒๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๔ บูรณปฏิสังขรณ์กุฏิทรงไทยสองชั้น เป็นจำนวนเงิน ๕๒๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๕ บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ โดยเปลี่ยนแปลงช่อฟ้า ใบระกา ทาสีใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๙,๙๕๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาท)

       - พ.ศ. ๒๕๓๘ ซ่อมกุฏิหลังเก่า โดยเปลี่ยนแปลงห้อง ทำฝา ทำฝ้าเพดาน ทาสีใหม่ ๒ หลังเป็นจำนวนเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาท)                            

       - พ.ศ. ๒๕๓๘ บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาบำเพ็ญกุศล เป็นจำนวนเงิน ๗๐,๓๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามร้อยบาท)        

       - พ.ศ. ๒๕๓๙ ซ่อมกุฏิหลังเก่า โดยยกขึ้นและทำห้องชั้นล่างใหม่ทั้งหมด รวม ๔ หลัง เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๗,๗๗๗ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท )

 

งานสาธารณะสงเคราะห์

       - พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ติดต่อกับทางราชการ เพื่อขอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าวัด และโรงเรียนวัดกำแพง กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

       - พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ติดต่อทางราชการ ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาธารณะเข้าวัด เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน นักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนวัดกำแพงกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร

       - จัดส่งบริขารและปัจจัย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด

       - จัดส่งบริขารและปัจจัย พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคต่างๆโดยผ่านเจ้าคณะเขตบางขุนเทียน

       - ให้ความอุปการะโรงเรียนวัดกำแพงตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

 

วัตถุมงคลที่พระครูเกษมธรรมภินันท์ ท่านได้จัดสร้างหลายรุ่นดังนี้

       ๑. พ.ศ. ๒๕๑๖ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างเหรียญอาจารย์ชุบ แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูชุบ โอภาโส มี ๒ เนื้อ คือเนื้อเงินและเนื้อทองแดง ประมาณ ๑,๐๐๐ เหรียญ

       ๒. พ.ศ. ๒๕๑๙ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างเหรียญเสมาเนื้อทองแดงชุบโครเมี่ยม เป็นเหรียญปั๊มรูปหลวงปู่ไปล่นั่งสมาธิเต็มองค์มีเนื้อเดียว และรูปหล่อหลวงปู่ไปล่เนื้อทองเหลืองรมดำ หน้าตัก ๕ นิ้ว ประมาณ ๑,๕๐๐ องค์

       ๓. พ.ศ. ๒๕๒๔ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างเหรียญโล่ห์เงินเล็ก (รุ่นยกช่อฟ้า) เนื้อทองแดงชุบอัลปาก้า

       ๔. พ.ศ. ๒๕๒๗ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างเหรียญหลวงปู่ไปล่ปั๊มอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว มี ๒ เนื้อ คือเนื้อเงินและเนื้อทองแดง (หลังยันต์สุขะโต)

       ๕. พ.ศ. ๒๕๒๔ คุณพงษ์ศักดิ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา ขออนุญาตสร้างรุ่นตั้งมูลนิธิหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร และที่ระลึกพระเนื้อผงหลวงปูไปล่แบบจอบ มีอักษรขอม ๑๐ ตัว ล้อมรอบว่า  เต ชะ สุ เน มะ จะ นา วิ เว

           พ.ศ. ๒๕๒๙ สร้างล็อกเกต

       ๖. พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ สร้างล็อกเกต

 

       พ.ศ. ๒๕๓๔ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างประมาณเดือนมีนาคม

       ๑. เหรียญหล่อหูจอบรุ่น ๒

       มีเนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ ทองแดง ทองเหลือง (ตอกโค้ตเลข ๒ ไทยที่ขอบล่างของเหรียญ) และเนื้อทองเหลืองอีกชุดหนึ่ง มีผู้มาขอสร้างแต่ตอกโค๊ดด้านหน้าเหรียญ

 

       ๒. เหรียญรูปเหมือนเล็กพิธีเดียวกัน

๗. พ.ศ. ๒๔๓๔ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้าง (แป๊ะยิ้ม)

       เหรียญจอบเล็ก มีเนื้อทองคำ เงิน นวะ ทองแดง ทองเหลืองตอกโค้ต กพ.๓ ด้านหลัง มีตอกโค้ตด้านหน้า ๑๖ เหรียญ และอาจารย์ผูกวัดเลา ได้สร้างพิมพ์จอบเล็กเป็นเนื้อเงินยวงมาถวายด้วย แบบเป็นช่อก็มี

     พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉลองตราตั้งเจ้าคณะแขวง สร้างล็อกเกตรูปหลวงปู่ไปล่

     พ.ศ. ๒๕๓๗ สร้างล็อกเกต

     พ.ศ. ๒๕๓๙ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างเหรียญรูปไข่ย้อนยุค

       ๑. เหรียญหล่อรูปไข่หลังตัวมีหนังสือที่ระฤก ๒๔๗๘

       ๒. เหรียญหล่อรูปไข่หลังเจดีย์

       ๓. เหรียญหล่อรูปเสมา

       มีเนื้อทองคำ เงิน นวะ ทองแดง สตางค์ นวะแก่ทอง ทองเหลือง จำนวนการสร้างทุกเนื้อรวมกันประมาณ ๘,๔๐๐ เหรียญ เนื้อทองคำสร้างตามจำนวนสั่งจอง ตอกโค้ตด้านหลังเป็นเลข ๒ หลักยันต์ ข้างหน้ามีหมายเลขกำกับ เนื้อทองคำเท่าที่พบเห็นด้านหลังเป็นพิมพ์ตัวหนังสือที่ระฤก ๒๔๗๘ ส่วนเนื้อสตางค์และเนื้อนวะแก่ทองคำตอกโค้ตไว้ที่ด้านหน้าเหรียญ เนื้อนวะแก่ทองคำนี้เป็นเนื้อที่เหลือจากการหล่อพระบูชา

     พ.ศ. ๒๕๔๑ สร้างล็อกเกตฉลองรูปเหมือนหลวงปูไปล่

     พ.ศ. ๒๕๔๔ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างรุ่นฉลองสมณศักดิ์ เจ้าคณะแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

     ๑. เหรียญซุ้มประตู

     ๒. เหรียญเสมาตบเข่า

     ๓. เหรียญปั๊มรูปอาร์มมีเนื้อทองคำ เงิน ทองแดง ทองเหลือง ปี ๔๔

     พ.ศ. ๒๕๔๘ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างรุ่นฉลองศาลาอเนกประสงค์

     ๑. เหรียญหล่อรูปหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร พิมพ์จอบเล็กเนื้อทองคำ เงิน นวะ ทองเหลืองรมดำ

     พ.ศ. ๒๕๔๘ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างเกจิอาจารย์ลงแผ่นทอง เหรียญหล่อหลวงปู่ไปล่รูปหลังเตารีดเนื้อเงิน เนื้อทองแดง ๑,๕๐๐๐ เหรียญ เนื้อขันลงหิน ๖๐ เหรียญ เนื้อนวโหะ ๗๒ เหรียญ

     พ.ศ. ๒๕๔๘ คุณพงษ์ศักดิ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา สร้างถวายงานวันเกิดพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อายุ ๘๐ ปี

พระผงจอบใหญ่จัมโบ้ จำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ พระผงองค์เล็ก จำนวน ๒๐๐ เหรียญ

     พ.ศ. ๒๕๕๒ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างเหรียญอาร์มหล่อ เนื้อทองคำ ๑๘๕ เหรียญและมีเนื้อเงิน นวะโลหะ ทองเหลือง ลงยา นวะลงยา

     พ.ศ. ๒๕๕๕ พระครูเกษมธรรมาภินันท์สร้างรุ่น สร้างมณฑปหลังใหม่

     ๑. เหรียญจอบหล่อโบราณหลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร เนื้อทองคำ ตามจำนวนสั่งจอง

     ๒. เหรียญจอบใหญ่นำฤกษ์เนื้อโลหะผสม ๓,๔๗๘ เหรียญ

     ๓. เหรียญจอบใหญ่เนื้อเงิน ๔,๔๗๘ เหรียญ

     ๔. เหรียญจอบใหญ่เนื้อนวะโลหะ ๕,๔๗๘ เหรียญ

     ๕. เหรียญจอบใหญ่เนื้อทองแดง ๑๑,๔๗๘ เหรียญ

     ๖. เหรียญจอบใหญ่เนื้อทองเหลือง ๒๑,๔๗๘ เหรียญ

     ๗. รูปเหมือนหลวงปู่ไปล่ลอยองค์ เนื้อเงินจำนวนสร้าง ๔๗๘ องค์ เนื้องทองแดง เนื้อทองเหลือง จำนวนสร้าง ๔๗๘ องค์

     พิมพ์จอบเล็กเนื้อทองคำ (ตามจำนวนสั่งจอง)

     พิมพ์จอบเล็กเนื้อเงิน ๒,๔๗๘ เหรียญ

     พิมพ์จอบเล็กเนื้อนวโลหะ ๓,๔๗๘ เหรียญ

     พิมพ์จอบเล็กเนื้อทองแดง ๕,๔๗๘ เหรียญ

     พิมพ์จอบเล็กเนื้อทองเหลือง ๑๑,๔๗๘ เหรียญ

       ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๑๙ น. เป็นพิธีเททองหล่อ หลวงพ่ออู่ทอง หลวงปู่ไปล่ พระครูชุบ โอภาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพงและหล่อเหรียญนำฤกษ์ หลวงปู่ไปล่ ฉนฺทสโร ได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. เป็นประธานเททองหล่อ

 

       พระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิฐานจิตในวันเททองหล่อ

๑. พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก

๒. พระวิจิตรพัฒโนดม (หลวงปู่สาย) วัดท่าไม้แดง จ. ตาก

๓. พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงปู่เพี้ยน) วัดเกริ่นกฐิน จ. ลพบุรี

๔. พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงปู่รวย) วัดตะโก จ.อยุธยา

๕. พระครูสุวรรณศาสนคุณ (หลวงปู่นาม) วัดน้อยชมพู่ จ. สุพรรณบุรี

 

พิธีมหามงคลพุทธาภิเษกวันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อุโบสถวัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 

      

       พระคณาจารย์ที่นิมนต์มาในพิธีพุทธาภิเษกมีดังนี้

๑.  พระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. ประธานจุดเทียนชัย

.  พระวิจิตรพัฒโนดม(หลวงปู่สาย) วัดท่าไม้แดง จ. ตาก

๓.  พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก

๔.  หลวงปู่สะอาด วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์

๕.  หลวงปู่ลออ วัดหนองหลวง จ. นครสวรรค์

๖.  หลวงปู่เอียด วัดไผ่ล้อม จ.สุพรรณบุรี

๗.  หลวงปู่พูล วัดบ้านแพน จ. อยุธยา

๘.  หลวงปู่คง วัดเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

๙.  หลวงปู่ฟู วัดบางสมัคร จ.ฉะเชิงเทรา

๑๐.  หลวงปู่ชาญ วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ

๑๑.  หลวงปู่นาม วัดน้อยชมพู่ จ.สุพรรณบุรี

 

       ในวันพุทธาภิเษกได้มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเสร็จพิธีแล้วในวันรุ่งขึ้นได้มีประชาชนมาบูชาวัตถุมงคล และรับวัตถุมงคลที่ได้จองไว้เป็นจำนวนมาก ทางวัดได้ให้บูชาและจ่ายวัตถุมงคลแก่ผู้ที่ได้จองไว้กับทางวัด พอล่วงมาถึงงานประจำปีวันสุดท้ายปรากฏว่าวัตถุมงคลที่ทางวัดได้จัดสร้างมาให้บูชาหมดไปอย่างรวดเร็วทุกรายการ บางท่านมาทีหลังก็ไม่ทันได้ไว้บูชาเป็นที่น่าเสียดายเป็นอันมาก

 

มรณภาพ  หลวงพ่อพระครูเกษมธรรมาภินันท์ได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันจันทร์ แรม ๙ คำ่ เดือน ๑ ปีมะเมีย เวลา ๑๑.๓๐ น. ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลนครธน

สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี ดำรงอยู่ในสมณเพศ ๖๕ พรรษา

      

      

 

 

          

Visitors: 85,738