วันจัทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ขึ้น ๑๑ คำ่ เดือน ๑)

เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๓ รูป ประกอบพิธีสามหาบ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๙.๐๐ น. อัญเชิญอัฐิทำพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาอเนกประสงค์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๕ รูป สวดพระพุทธมนต์ฉลองธาตุ

                      และฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ ๘๕ รูป ฉันภัตตาหารเพล และอนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

Visitors: 85,741