ประวัติ พระครูพิศาลปริยัตยานุกูล เจ้าอาวาส ลำดับที่ ๕  ( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน )

เจ้าอาวาสลำดับที่ ๕ พระครูพิศาลปริยัติยานุกูล

( เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน )

รับตราตั้งเจ้าคณะแขวงแสมดำ ตราตั้งเจ้าอาวาสวัดกำแพง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ชื่อ  พระมหาอนันต์  ฉายา วฑฺฒโน  อายุ ๕๘ ปี  พรรษา ๓๕

วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ. ๔  วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะแขวงแสมดำ เจ้าอาวาสวัดกำแพง

 

อุปสมบท

เมื่อขึ้น ๑๔ คำ่ เดือน ๘/๘ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๓

วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

พระอุปัชฌาย์  พระครูอุดมสิกขกิจ  วัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

พระกรรมวาจาจารย์  พระครูปลัดเผื่อน เขมานนฺโท  วัดกำแพง แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

พระอนุสาวนาจารย์  พระครูผาสุการโกวิท  วัดเลา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร

 

วิทยฐานะ

สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

สอบได้ น.ธ.เอก  สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม  แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

สอบได้ ป.ธ.๔  สำนักเรียนวัดราชโอรสาราม  แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

 

งานปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกำแพง  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นเลขานุการเจ้าคณะแขวงท่าข้าม

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นเจ้าอาวาสวัดกำแพง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็นเจ้าคณะแขวงแสมดำ

พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นพระอุปัชฌาย์

 

งานด้านการศึกษา

          - เปิดดำเนินการโครงการส่งเสริมพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และชั้นนักธรรม เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

          - เป็นครูสอนปริยัติธรรมในสำนักศาสนศึกษา วัดกำแพง

 

การบูรณปฏิสังขรณ์

          - พ.ศ. ๒๕๕๙ บูรณะองค์หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา

จัดพิธีบวงสรวงองค์หลวงพ่ออู่ทอง เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙     

 

สมณศักดิ์

เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ผจร.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙

 

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วัดพิชยญาติการาม)

 

      


รับตราตั้งเจ้าคณะแขวงแสมดำ ตราตั้งเจ้าอาวาสวัดกำแพง พ.ศ. ๒๕๕๘

รับตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

Visitors: 85,742