ย้ายรูปหล่อหลวงปู่ไปล่ พ.ศ. ๒๕๕๓

       ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการเคลื่อนย้ายรูปหล่อหลวงปู่ไปล่ รูปหล่อพระครูชุบ พระพุทธรูป และปูชนียวัตถุทั้งหมดจากมณฑปหลังเดิม ไปยังศาลาประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุเป็นการชั่วคราว เพื่อทำการก่อสร้างมณฑปหลังใหม่ โดยมณฑปหลังเก่าก็ได้มีการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณที่ติดด้านริมคลองข้างศาลามากแจ้งเช่นกัน โดยมิได้รื้อถอนหรือทำลายแต่ประการใด ซึ่งพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาส ท่านให้ทำการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบไป และยังใช้เป็นประโยชน์ได้ในหลายๆโอกาส

       หลังจากที่มณฑปหลังใหม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปี ๒๕๕๕ จึงได้มีการย้ายปูชนียวัตถุทั้งหมด กลับมาประดิษฐานยังมณฑปหลังใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มากราบสักการะโดยสะดวกVisitors: 85,738