โบราณวัตถุวัดกำแพง

บาตรเก่าของวัดกำแพง

ทำด้วยดินเผา อายุเก่ามาก ซึ่งไม่สามารถพบเห็นได้ในสมัยนี้

 สัณนิฐานว่า อาจจะเป็นบาตรของหลวงพ่อไปล่ ที่ท่านเคยใช้

 

 

          เศียรพระพุทธรูปที่ทำด้วยหินทรายแดงและหินทรายสีเทา

         ที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ในเวลานี้ ซึ่งมีทั้งพระพุทธรูปทรงเครื่องสรวมเทริดก็มี ที่ไม่มีทรงเครื่องก็มี ได้พบแต่เศียรเท่านั้นไม่ทราบองค์พระ (ส่วนลำตัวตั้งแต่อังสะ (บ่า) ลงมาจนพระบาทหายไปไหนหมด) ก็ได้แต่นึกสงสัยอยู่ตลอดมาจนทุกวันนี้

         อย่างไรก็ดีหลวงพ่อโตในวิหาร พอจะเป็นเครื่องยืนยัน เป็นหลักฐานให้การศึกษาได้ว่าท่านเป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยหินทรายแดง และพระที่ทำด้วยหินทรายนั้นมีการสร้างกันมาก่อนรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททอง แต่ว่ามานิยมสร้างกันมากในสมัยของพระองค์ท่าน

 


ใบเสมาเก่าของวัดกำแพง ทำด้วยหินศิลาทรายแดง

 

 

 

 

 

 

Visitors: 85,738