หอพระไตรปิฎก

หอพระไตรปิฎก ในปัจจุบัน

  

พ.ศ.๒๕๓๙ สร้างหอพระไตรปิฏก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กว้าง ๙ เมตร

ยาว ๒๓ เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท

โดยพระครูเกษมธรรมาภินันท์ อดีตเจ้าอาวาสวัดกำแพง

 

 

 

 

 

Visitors: 85,742